https://www.spanhel.cz/ "; $stranka = array(); $stranka[] = "kontakt"; $stranka_pocet = count($stranka); for ($i=0; $i<$stranka_pocet; $i++) { $t .= " https://www.spanhel.cz/".$stranka[$i]."/ "; } echo "<"."?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?".">\n"; ?>